Certifikace

Vydání osvědčení (certifikátu) způsobilosti

  • Výsledky zkoušek jsou zapsány v záznamu o zkoušce
  • Na základě výsledků všech zkoušek certifikační orgán rozhodne o vydání či nevydání certifikátu způsobilosti
  • Ve vydaném osvědčení (certifikátu) způsobilosti musí být uvedeno jméno poskytovatele výcviku, posuzovatele a datum posuzování
  • Žadatel se může proti nevyhovujícím výsledkům zkoušky odvolat

Doba platnosti osvědčení (certifikátu)

Platnost osvědčení pro montáž přírubových spojů tlakových zařízení začíná datem, kdy proběhla zkouška odborné způsobilosti. Doba platnosti je 5 let za předpokladu, že byly splněny dále uvedené podmínky:

  • pracovník s certifikátem neměl žádné přerušení v práci s přírubovými spoji delší než 6 měsíců,
  • neexistují žádné důvody pro zpochybnění schopnosti, dovednosti nebo znalostí pracovníka pro přírubové spoje.

Není-li splněna některá z těchto podmínek, musí být osvědčení (certifikát) odebráno.

Prodloužení platnosti osvědčení (certifikátu)

Platnost osvědčení montéra přírubových spojů nebo odpovědného technika smí být prodloužena na dobu dalších 5 let na základě opakovaného posouzení odborné způsobilosti. Pokud je výsledkem opakovaného posuzování selhání, pak musí montér přírubových spojů nebo odpovědný technik znovu před novým posuzováním odborné způsobilosti absolvovat opakovaný výcvik.

Certifikační orgán pro certifikaci osob dle ČSN EN 1591-4:2014

Clipboard01

Orgán pro certifikaci osob
Strojírenský zkušební ústav, s.p. – úsek certifikace osob
Hudcova 56b
621 00 Brno
www.szutest.cz